Saturday, 26 November 2011

گداختن

در قمار رفتنت زندگی باختن
سمند غم را تا مرز جنون تاختن
در مکتب هجران، درس درد آموختن
هیمه جان را در شعله ی تنهایی سوختن
از همه رنگ و بوی زندگی روی برتافتن
گوهر سلامت را از ناچاری به رایگان فروختن

© All rights reserved

1 comment:

Unknown said...

دلا خو کن به تنهایی
که از تن ها بلا خیزد