Monday, 31 October 2011

از نوشته های اینترنتی _ شاهنامه گویا

گنجینه ای بی نظیر. مرسی فردوسی جان و ممنون از کسانی که برای تهیه این مجموعه صوتی زحمت کشیده اند

No comments: