Wednesday, 19 October 2011

دید مثبت بزرگان

همیشه خردمند امیدوار
نبیند بجز نیکی از روزگار
فردوسی

گاهی دلم از دنیا و هر چی که توشه می گیره ولی وقتی که کلاهمو قاضی میکنم میبینم که به خیلی از بزرگان ما سخت گذشته ولی بازم با روحیه بالایی کارشون رو ادامه دادند. اگه کسی مثل استاد سخن از روزگاری که اونقدر بی رحمانه باهاش برخورد کرده گله ای نداشته و جز نیکی ندیده من کی باشم که بگم: ای روزگار

© All rights reserved

No comments: