Friday, 23 September 2011

Thanks for the gift of life

عطر گلهای لیلیوم و طنین موسیقی همه اتاق را پر کرده
برخلاف چند روز پیش آفتاب گاهی از پشت ابرا خودنمایی می کنه
آرااااااااااااااااااااااامم
فکر رفتن بیرون از خونه بی وقفه قلقلکم میده 
و من این وسوسه مرموز را دوست دارم
امروز بودنم را جشن می گیرم
 دنیا! مرا در میان میلیون ها انسان دیگر بشناس 
و امروز مرا دریاب
پروردگارا! سپاس برای بهترین فرصت، فرصت زندگی
...
من امروز این موهبت را با تمام وجود در آغوش خواهم کشید

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه "
وين عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پر کن قدح باده که معلومم نیست
"کاين دم که فرو برم برآرم یا نه
خیام


© All rights reserved

No comments: