Monday, 19 September 2011

حسی در من می میرد و بغضی جان می گیرد

آرامش یک روز پاییزی مرا به حیاط کشاند. یه بغل از پونه های باغچه رو چیدم و مدتی با گلهایی که شادابی خودشون رو از دست می دادند و به زردی می گراییدند وقت گذراندم. افسوس! فصل سرما از راه رسیده
 فصل پایان
فصل درد
فصل تاریکی های ممتد

© All rights reserved

1 comment:

zari said...

قشنگ بود. فصل سرما رو زیاد دوست ندارم چه واقعی چه حسی