Tuesday, 2 February 2016

تنفس


لحظه ای به دیدن آمده بود
عجیب بود، مرا هنوز به خاطر داشت؟
با رفتنش کادویی را که آورده بود باز کردم
چند خطی را بر کاغذ سیاه درونم با جوهر قرمز رسم کرده و گذشته بود

© All rights reserved

No comments: