Tuesday, 18 February 2014

از کارهای دیگران - جواهرات سلطنتی

 کاری از شوکا صحرایی، از دیدنش لذت بردم و دوست داشتم با شما نیز شریک شوم. توضیحاتی که در مورد طرح بته جقه داده شد (که در واقع نقش سرو بوده و ...) برایم بسیار جالب بودNo comments: