Friday, 8 July 2011

چند کنایه

از فرهنگ کنایات بکوشش منصور ثروت
موسسه امیر کبیر
1364
++++
اردک پرانی: کنایه از به جنگ شخصی رفتن و از عهده آن برنیامدن
ادب خانه:  کنایه از مستراح
بچه حور:  کنایه از جواهر
پیک فلک:  کنایه از ماه
تنگ زهره:  کنایه از مرد جبان و ترسنده
ثانی اثتین:  کنایه از مثل و نظیر
جام پیما:  کنایه از شراب خوار
چار چار زدن:  کنایه از پوچ گفتن
خر خود را دراز بستن:  کنایه از عرض تجمل و شان کردن
دامن به دندان کردن:  کنایه از عجز و فروتنی
ذخیره خاطر:  کنایه از شکوه، گلایه
ریش خاریدن:  کنایه از رنج بی فایده کشیدن
زانو رصدگاه کردن: کنایه از اندوهگین یا منفکر نشستن
زبان تر کردن:  کنایه از سخن گفتن
ژاژ:  کنایه از سخنان هرزه
سنگ از موم ساختن:  کنایه از امری غریب بعید الوفوع کردن
شکم دزدیدن: کنایه از ترسیدن
صندوق سر:  کنایه از رازدار
 ضیافت آب حمام:  کنایه از تواضع خشک
طوطی زرین نفس:  کنایه از قلم
ظل زمین:  کنایه از شب
عنان باز کشیدن:  کنایه از کار را به تامل کردن
غمگسار:  کنایه از چیزی که دورکننده غم باشد
فندوق شکستن:  کنایه از بوسه دادن
قفل در آتش افکندن:  کنایه از بی قرار ساختن
کاسه بازی:  کنایه از حیله گری
گنگ ده زبان:  کنایه از گل سرخ
لگام کشیدن:  کنایه از احتیاط کردن
مشک را کافور کردن:  کنایه از موی سیاه سفید کردن
نرم آهن:  کنایه از زبون وسست، نامرد
وزغ در آستین داشتن: کنایه از مردم چرکین و فاسق
هم تازیانه:  کنایه از شریک در تاختن و تاراج نمودن
یک چشم: کنایه از مردم ظاهر بین

No comments: