Friday, 3 June 2011

silence of your absence

Stockport, UK

آشیانی ساختیم
در میان برگهای پاییزی
نمی دانستیم که جوجه را با سرما میانه ای نیست
 
پر کشیدی و رفتی
 در هزن و سکوت غیبتت
چه  پی در پی و بی وقفه در خود و از تو شکستم

 © All rights reserved

No comments: