Wednesday, 29 June 2011

تفاوت از کجا تا به کجا می بینم

یکی از سی دی های کتاب گویا، ضحاک ماردوش اثر شادروان علی اکبر سیرجانی سعیدی (سعیدی سیرجانی) را گوش می کردم.  از نکات پرمغز و ریز متن را اینجا اضافه می کنم

"...مسلمانان واقعی از این رواج بحث و مناظره شور و حالی دارند، که می دانند دیانتشان به حق است و هیچ عقیدۀ حقی از ظهور معارضان و سوال گران پروایی ندارد.
 چه بهتر که مباحث مدعیان مطرح شود و اینان با دلایل عقلی و نه چماق تکفیر و تحکم اهل شک و تحقیق را مجاب کنند و ایمان خلایق با شنیدن شرح مناظرات اصحاب مذاهب قویتر گردد..."

راستیم آنکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است

© All rights reserved

No comments: