Thursday, 14 March 2019

خداحافظی سخت بهتر از رفتن بدون خداحافظی است

مربی یا بازکنی که برای بازیهای ملی با بوق و کرنا می‌اوریم و با هزار حاشیه و حرف و حدیث و شایعات، شاید حتی گاه بدون پرداخت همه‌ی حقوق قانونیشان به راحتی کنار گذاشته می‌شوندو ازدواجی ناموفق که نه تنها به طلاق زوجین بلکه به دعوایی خونین یا مشاجره‌ای بی‌پایان بین دو فامیل می‌انجامد. دوستانی که یک روز برایشان دوست جون‌جونی هستی و روز دیگر چنان از تو بیزار که حتی نمی‌خواهند لحظه‌ای برای به خدا سپردنت حرام کنند
...
 باید خداحافظی را بیاموزیم
سخت نیست بگوییم از ما بخیر و از شما به سلامت
بدرود

18th Sep 2018

© All rights reserved

No comments: