Friday, 9 June 2017

مسکن ضد آشوب

بعضی روزها آنقدر آشوبی که نمی دانی چگونه #نفس بکشی. برای آرام شدن و تمرکز روی پیدا کردن راه حل هر کسی راهکاری دارد. این بیت شعر #فردوسی آنچیزی است که امروز به آن توسل می جویم

همه کارهاي جهان را در است
 مگر مرگ کانرا دري ديگر است 
فردوسی#

© All rights reserved

No comments: