Monday, 22 August 2016

درک بهتر واژه ها

مطالعه ریشه برخی کلمات در زبان های دیگر گاه راه تازه ای برای تفکر بیشتر می گشاید. به نکات زیر در کتاب "رستم و سهراب" برخوردم

واژه ایروستم* در متن کتاب فروردین یشت اوستا آمده. "در هزار سال قبل رستم را روستم تلفظ می کردند. فرخی سیستانی در مدح امیر محمد ابن محمود سبکتکین در دیوان خود روستم ثبت کرده است 
بهمن آنگه روستم را چند گه شاگرد شد
ناخصانش بی خلل گشت و فعالش منتخب
روستم کلمه ای کردی است. گروهی از ساکنان سیستان، که در عهد هخامنشیان از غرب به مشرق کوچانیده شده بودند، با زبان کردی حرف می زدند." ص74

واژه فین به معنی گریستن در فرهنگ کردی شادروان آیت الله مردوخ کردستانی نوشته شده: فینگ و فینگه گریه است، چون هنگام گریستن آب از بینی جاری می شود به کوزه آب تشبیه کرده اند. شاید نام شهرستان فین کاشان به واسطه ی داشتن چشمه زارهای متعدد از واژه های اوستایی اقتباس شده باشد." ص 74

*IRUSTEM
+++++++
منبع
رستم و سهراب به روایت اوستا، عمادالدین دولتشاهی، 1377، خیام
 964-6101-22-4


© All rights reserved

No comments: