Saturday, 13 April 2013

در نقطه کور زمین آشیان دارم

دلم می خواهد از این سرزمین سرد و بارانی بروم، شاید به بیابانی گرم و خشک برسم که طوفان های شنی آن حتی رد پاهایم را بپوشانند، شاید هم به دنیای عدم پا نهم© All rights reserved

No comments: