Wednesday, 9 March 2016

بخود خنجر می زنیم

ماجرای پیدا شدن تصویر زنی در لباس سربازی متعلق به سال 1700 میلادی در آرشیو کتابخانه منچستر مرا به فکر فرو برد. شاید اگر ما هم بدنبال پاک کردن چهره ها و از بین بردن مجسمه ها و آثار و نقوش زنان و دست آور هنر و علم زنان و بالیدن به دروغی چون "نبود هیچ نقشی از زن در بقایای ایران باستان" نبودیم، مهستی گنجوی های ایران را بهتر و بیشتر می شناختیم
 ‫#‏مهستی گنجوی شاعر قرن ششم
ما را به دَم ِ پیر نگه نتوان داشت
در حُـجرهٔ دلگیر نگه نتوان داشت
آن را که سَرِ زلف چو زنجیر بُوَد
در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت


© All rights reserved

No comments: