Monday, 8 December 2014

نبات هم کپی شد


How strange to see rock-candy here. I thought it was specific to Iran.

 پریروز با "م" عزیز در قسمت ظروف مسی فروشگاهی می چرخیدیم. می گفت "این هنر اینوری هاست، از ما خیلی چیز ها را یاد می گیرند، روش کار می کنند و با چند برابر قیمت به خودمون می فروشند"، راستیما ظروف مسی به اون ظرافت ندیده بودم ... ولی حیرت انگیز تر از ظروف مسی نبات غربی بود، همین یک قلم بود که مانده بود کپی بشود، که آنهم شد
حالا باید دید طعمش چطوره
© All rights reserved

No comments: