Tuesday, 1 July 2014

تهران

در پیچ و خم جاده های باریک و پرهرج و مرج سخن های پراکنده می گردم تا به کلامی از جنس تو می رسم. لبخندی می زنم و نفسی آرام می کشم. انرژیت در رگ هایم حل می شود، حال می توانم به هزاردستان کارهای خود برسم
دوستت دارم

© All rights reserved

No comments: