Monday, 30 December 2013

گلدان امروز

امروز خیلی کار دارم
حتی بیشتر از خرگوش سفید داستان آلیس در سرزمین عجایب
هزاران ایده، هزاران هدف


کلنگ اجرای کدام طرح بر زمین خواهد خورد؟

سال به پایان می رسد و من در تب شروع غرق 
هستم

  این "هستن" و نیمچه توانی داشتن سرمایه امروز من است
  چه سخاوتمندانه هستی امروز به من رو کرده
من از این توشه بهره خواهم برد
با تو در بر 
 یا با تو در دور 


© All rights reserved

No comments: