Saturday, 24 August 2013

آرامشی در توفان

نمی دانم چرا گاهی کارها گره می خورد
هنوز یک مشکل را حل نکردی بعدی هجوم میاورد
 با این حال گاهی می شود درهراس لحظه ها دقایقی با تماشای جوجه ها و بازی گوشهای آنها زندگی را تجربه کرد 

© All rights reserved

No comments: